“Le débat en cours pour décider du nom de la nouvelle région peut comporter le risque de vouloir opposer Occitans et Catalans. En ce sens nous observons un premier groupe de réactions qui tendent à stigmatiser la mobilisation des Catalans ;  tout d’abord en laissant penser qu’elle est l’œuvre majoritaire des Catalans du sud (qualifiés d’Espagnols) et non pas des Catalans habitant le département des Pyrénées-Orientales ou toute autre région qui devrait être française, comme si le destin des Catalans de ce département était, soit d’émmigrer vers la France, soit d’y demeurer à jamais, comme une sorte de ghetto. D’autres considèrent que ces Catalans ne sont qu’une minorité qui ne saurait imposer sa loi à la majorité.
Ces arguments sont à tout le moins malheureux. En fait, il existe une réelle mobilisation des Catalans du nord (les Français), pour voir reconnaître leur spécificité dans la nouvelle région, alors que peu de languedociens se sentent sans doute concernés par le choix du nom de la région, puuisque, qu’elle se dise Languedoc ou Occitanie, elle reconnaîtra leur identité.
Au passage certains profitent du débat pour égratigner la Catalogne du Sud, en voie de conquérir son indépendance politique, (dans la paix et par un processus démocratique exemplaire salué partout en Europe mais ignoré en France), en faisant valoir que la spécificité du val d’Aran n’est pas reconnue par la Catalogne. Si effectivement le Principat de Catalogne n’a pas adjoint le nom d’Aran à sa dénomination officielle, les languedociens et les occitans, pour peu qu’ils fassent l’effort de s’informer ne peuvent ignorer certains faits particulièrement importants pour la reconnaissance, politique et linguistique de ce val occitan. Le seul endroit où le fait occitan, culturel et politique, est reconnu officiellement c’est en Catalogne. Dans cette Catalogne du sud qui semble effrayer certains, la spécificité occitane de la Vall d’Aran, de sa langue mais aussi de son droit à l’autodétermination sont reconnus. Et cela alors que les aranais ne représentent qu’une minorité sur le plan démographique en Catalogne sud. Le parlement catalan, où siège une élue aranaise, qui s’y exprime en toute officialité et normalité en occitan, a approuvé une loi sur la protection de l’Aranais et les droits politiques d’autodétermination du Val, qui est bloquée depuis 2011 par le gouvernement espagnol.
Cette loi  n’est qu’une de la trentaine de lois catalanes que l’état espagnol bloque, en utilisant les tribunaux, pour tenter d’empêcher la construction d’une nouvelle république catalane.
La Catalogne et l’Occitanie, ont une histoire, une culture et (presque) une langue commune, qui font que de tous temps il a existé une profonde communion entre ces deux peuples, qui a failli se concrétiser par la création d’un Etat Occitano-Catalan unissant les maisons de Barcelone et de Toulouse, mais c’était il y a bien longtemps. Depuis les migrations n’ont cessé dans les deux sens ; la dernière a été celle de l’arrivée des républicains catalans à Toulouse, qui les a accueillis dans leur exil du franquisme. Il n’est pas vain de rappeler ici que le grand-père maternel de l’actuel Président de la Generalitat de Catalogne, est mort à l’exil, dans le triste camp de Noé. Il y a entre la Catalogne et l’Occitanie plus d’affinités et de points communs que de discordances, dans leur passé, mais aussi dans leur présent et surtout dans leur futur.
Barcelone et Toulouse sont des villes tournées résolument vers l’avenir, les nouvelles techniques, l’instauration de mesures favorisant un développement durable, un système social juste. Et cela est possible, dans une Europe qui ne sera plus celle des états qui négocient en secret des accords avec les USA, mais dans une Europe des peuples, ou le mot démocratie recouvrera un sens qu’il a aujourd’hui perdu. Et ce qui permet de caractériser une démocratie, c’est le respect des minorités, quelles qu’elles soient.
Alors oui, Occitanie-Pays Catalan a du sens, celui de la démocratie, celui du futur, et nous saurons catalans, du nord et du sud, languedociens et occitans, le construire ensemble tournés résolument vers la construction de l’Europe des peuples”.Esquerra Republicana de Catalunya

Occitània i Catalunya, un futur en comú en una Europa dels Pobles

El debat en curs per escollir el nom de la nova regió (antigament Llenguadoc Rosselló Migdia Pirineus),  comporta el perill de voler oposar catalans i occitans. Ja han aparegut les primeres reaccions que estigmatitzen la mobilització catalana. Alguns ho fan suggerint que es tracta d’una mobilització de catalans del sud (qualificats en aquest cas d’espanyols) i no pas de catalans que viuen al departament dels Pirineus Orientals o a qualsevol altra àrea de l’estat francès;com si el destí d’un català del nord només pugui ser d’emigrar a França o quedar-se allà per sempre, com en una mena de gueto. Altres també apunten que els catalans són una minoria que no pot imposar la seva llei a la majoria occitana.
L’argumentació és desafortunada perquè en realitat, hi ha una veritable mobilització dels nord catalans (els francesos), que volen el reconeixement de la seva especificitat en la nova regió, mentre a la part del Llenguadoc no els preocupa el nom que tindrà la regió perquè que es digui Llenguadoc o Occitània la seva identitat serà reflectida.
També s’aprofita aquest debat per ironitzar sobre el procés cap a la independència de Catalunya (un procés pacífic i considerat exemplar a tot Europa des d’un punt de vista democràtic, però desconegut a França), amb l’argument que l’especificitat de la Vall d Aran no és reconeguda per Catalunya. En el nom del Principat de Catalunya no hi apareix explícitament el nom Aran, és cert, però qualsevol llenguadocià o occità que faci l’esforç d’informar-se no pot ignorar alguns fets d’especial importància per al reconeixement, polític i lingüístic d’aquesta vall: l’únic lloc on l’especificitat occitana, cultural i política, és reconeguda oficialment és a Catalunya. En aquesta Catalunya sud, que sembla espantar-ne alguns, es reconeix no només l’especificitat occitana de la Vall d’Aran i la seva llengua, sinó també el seu dret a l’autodeterminació. És així encara que els aranesos només siguin una minoria a Catalunya. El Parlament català (on també hi ha una diputada aranesa que s’expressa oficialment i amb  normalitat en occità), va aprovar una llei sobre la protecció de l’aranès i el dret a l’autodeterminació dels aranesos que és bloquejada des de 2011 pel govern espanyol.
És només una d’entre la trentena de lleis catalanes que bloqueja l’estat espanyol utilitzant els tribunals per intentar impedir la construcció d’una nova República catalana.
Catalunya i Occitània, tenen una història, una cultura i (gairebé) un llenguatge en comú, que fan que sempre ha existit una comunió profunda entre aquests dos pobles, que va estar a punt de materialitzar-se amb la creació d’un Estat occità-català unint les cases de Barcelona i Tolosa, però això va ser fa molt de temps. Des de llavors les migracions lno s’han aturat i en les dues direccions; la més recent  va ser l’arribada dels republicans catalans a Tolosa que els va donar la benvinguda en el seu exili del franquisme. No és inútil recordar aquí que l’avi matern de l’actual President de la Generalitat de Catalunya, va morir a l’exili en el trist camp de Noè. Entre Catalunya i Occitània hi ha més afinitats i similituds que no pas diferències, i no només en el seu passat, sinó també en el seu present i sobretot en el seu futur.
Barcelona i Tolosa són ciutats decididament orientades cap al futur, les noves tecnologies, la recerca de mesures per fomentar un desenvolupament sostenible i un sistema social just. És possible, fer-hoen una Europa que ja no sigui la dels estats que estan negociant acords secrets amb els EUA, sinó  en una Europa dels pobles, on la paraula democràcia recuperi el significat que ara s’ha perdut. I el que caracteritza una democràcia és el respecte a les minories, siguin les que siguin.
Doncs sí, Occitània-País Català té sentit; el sentit de la democràcia, del futur, i els catalans del nord i del sud, els occitans i els llenguadocians, sabrem construir junts aquest futur mirant decididament cap a l’Europa dels pobles.
Esquerra Republicana de Catalunya