Teniu fins el 31 de març per a participar als Premis literaris atribuïts durant la « Nit de Sant Jordi », organitzada per Òmnium Catalunya Nord, el 28 d’abril 2017 al Palau de Congressos de Perpinyà.

Com cada any, Òmnium Catalunya Nord organitzarà la seva vesprada literària dita « Nit de Sant Jordi ». Serà el 28 d’abril 2017, a partir de 20 h, al Palau de Congressos de Perpinyà. Diversos premis seran concedits. Les persones que desitgen presentar una obra poden, des d’ara, consultar les bases i obtenir les informacions indispensables sobre la pàgina web d’Òmnium Catalunya Nord à l’adreça següent : http://www.omnium-catnord.cat

Es pot participar als premis següents :

Premi Catalunya Nord, dotat amb 3 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans

Estudis, treballs o documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel coneixement de Catalunya Nord o de qüestions que l’afecten; l’extensió de les obres presentades serà d’un mínim de 100 pàgines.

Premis Joves Escriptors, dotats amb 1 500 € pel Consell General dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord)

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.

Col.legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.

Premi Francesc Català de poesia, dotat amb 900 € per Òmnium Nacional

Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines.

Premi Narració per a Infants, Contes per a infants, dotat amb 200 € per la Vila de Perpinyà

Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines. L’obra guanyadora serà publicada per la Vila de Perpinyà i distribuïda a totes les escoles bilingües de la ciutat.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers, dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà

Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017.

Totes les obres presentades han d’ésser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana. 

__________________

Vous avez jusqu’au 31 mars 2017 pour participer aux Prix littéraires en langue catalane décernés durant la Nuit de Sant Jordi, organisée par Òmnium Catalogne Nord, le 28 avril 2017 au Palais des Congrès de Perpignan.

Comme chaque année Òmnium Catalogne Nord organisera sa soirée littéraire dite Nit de Sant Jordi. Ce sera le 28 avril 2017, à partir de 20h, au Palais des Congrès de Perpignan. Plusieurs prix seront décernés à cette occasion. Les personnes qui souhaitent concourir peuvent, dès à présent, obtenir le règlement et toutes les informations utiles sur le site d’Òmnium Catalogne Nord à l’adresse suivante : http://www.omnium-catnord.cat

On peut concourir pour les prix suivants :

Premi Catalogne Nord, doté de 3 000 € par l’Institut d’Estudis Catalans. Il s’agit d’études, travaux ou documents pour l’enseignement du catalan à tous niveaux et de questions concernant la Catalogne Nord (minimum 100 pages).

Premis Joves Escriptors (jeunes écrivains). Ce sont en fait trois prix de 500 € chacun dotés par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, un pour les écoles primaires, un pour les collèges et un pour les lycées. Il s’agit de produire une narration de sujet libre, avec ou sans illustrations, d’une longueur de 2 à 3 pages pour les écoles primaires et de 3 à 6 pages pour les collèges et pour les lycées.

Premi Francesc Català de poesia pour des œuvres poétiques, doté avec 900 € par Òmnium de Barcelone (entre 5 et 8 pages).

Premi Narració per a Infants, Contes per a infants pour des contes pour enfants, avec une dotation de 200 € de la Ville de Perpignan. Il s’agira d’une narration de sujet libre, avec ou sans illustrations, destinée à des jeunes de 6 à 12 ans (6 pages maximum). L’œuvre primée sera éditée par la Ville de Perpignan et distribuée dans les écoles bilingues de la ville.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers, doté avec 1 200 € par la Casa de la Generalitat de Perpignan

Les œuvres présentées pourront être, des articles ou des travaux sur support papier (presse professionnelle, publications associative, institutionnelle, universitaire, etc.), des travaux radiophoniques ; des travaux télévisuels, des travaux de presse digitale (toutes modalités existantes).

Les travaux devront avoir été publiés, émis ou diffusés pendant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Toutes les œuvres présentées doivent être inédites et rédigées en langue catalane (à l’exception des œuvres présentées au Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers). Les personnes intéressées trouveront sur le site d’Òmnium Catalogne Nord, dont l’adresse a été donnée plus haut, toutes les informations utiles ainsi que les adresses où envoyer les œuvres et les dates limite.

Òmnium Catalunya Nord
23, avenue del Liceu 66000 Perpignan
Tel. 0033 (0)4 68 55 47 90 (Tardes)